ความเชื่อเรื่อง “พระเครื่อง”

ติดตามศูนย์รวม วัตถุมงคล พระเครื่อง ความเชื่อ ได้ที่
0

การพก การแขวนพระเครื่อง เป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่ก็เป็นที่นิยมของสังคมพุทธศาสนา เพราะได้รับอิทธิพลความเชื่อและพลังศรัทธาทางพระพุทธศานา เพราะทุกๆ คนย่อมมีภาวะทางอารมณ์และความแปรปรวนทางจิตไปตามสภาวะเหตุการณ์ต่างๆ จึงเกิดความไม่มั่นคงทางจิตทำให้เกิดความกลัวต่างๆนาๆ ดังนั้นคนจึงพยายามค้นหาสิ่งยึดเหนี๋ยวจิตใจ ส่งผลทำให้ พระเครื่อง ความเชื่อ เป็นของคู่กัน

พระเครื่อง

พระเครื่องเป็นวัตถุนิยมที่ทรงอิทธิพลทางความคิด ความเชื่อและศรัทธา ที่แตกต่างกันออกไป เช่นการแขวนพระเครื่องรุ่นนั้นรุ่นนี้ จะช่วยส่งเสริมดวงความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน และได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ให้โชคลาภ มีความร่ำรวยมีเงินทองเป็นต้น ซึ่งจะกล่าวประเภทของพระเครื่องในลำดับถัดไป

ความเชื่อ เป็นอิทธิพลมาจากความคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้เช่น จากการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การอ่านหนังสือ อินเตอร์เน็ทหรือแม้แต่การแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ จนกลายเป็นคนที่มีทักษะและประสบการณ์จากการดำรงชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ความเชื่อเกิดจาก การถ่ายทอดผ่านทางค่านิยมหรือประเพณี การเล่าเรื่องผ่านหนังละครและอิทธิพลที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่อยู่อาศัย

พระเครื่อง จำกัดหรือเจริญรุ่งเรื่องไปตามพื้นที่และยุคสมัย ซึ่งคุณค่าของพระเครื่องมีอิทธิพลต่อร่างกายและจิตใจ ซึ่งการแขวนพระเครื่องเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกให้กับตนเองและเป็นวิธีการป้อนความคิดเชิงบวกให้กับจิตใต้สำนึก เพราะคนแขวนพระเครื่องเป็น พวกเขาเหล่านั้น จะใช้คำพูดดีคิดบวกเช่น ความมั่นใจ ความมุ่งมั่น สมาธิ ความตั่งมั่นป้อนให้กับจิตใจทุกวันๆ ก็ไปกระตุ้นสามัญสำนึกให้เรามีความกระตือรือล้นลงมือทำด้วยความตั่งมั่น แล้วความคิดดีคิดสร้างสรรค์เหล่านั้น จะทำให้เรามีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ก็สามารถส่งเสริมให้เรากลายเป็นประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายได้